жэруж


жэруж

анэ-адэм я лIэужьыр быным езыт жылэхэр
генетика, наследственность еплъ лIэужь

Яхуэмыфащэу лъэныкъуэ едгъэза псалъэхэр . 2014.